Hvad er familierådgivning?

Hos mig er familierådgivning en samtale med jer forældre, hvor vi taler om barnets og/eller familiens problematikker. Samtalerne har psykoterapeutisk karakter og har til formål at forbygge og fremme den mentale sundhed og robusthed i familien. 

Familien ses som en helhed, og derfor kan familiemedlemmerne ikke ses som isolerede individer. Det vil sige, at når barnet har det svært, hænger det ofte sammen med, hvordan hele familien fungerer. Derfor er det vigtigt, at arbejde på at forbedre familiedynamikkerne og fx se på, om der er andre mere konstruktive måder, hvorpå I forældre kan møde barnet verbalt og nonverbalt.

Problemstillinger i familierådgivning

Familierådgivning er for alle slags familier, også helt almindelige familier, da alle kan komme ud for vanskeligheder med deres barn og udfordringer i familien. I de situationer er det vigtigt at få den rette samtalebehandling, så barnet og familien får de bedst mulige udviklingsbetingelser, som er med til at sikre den mentale sundhed og trivsel i familien. Det vil jeg gerne hjælpe jer med.

Problemstillingerne med barnet og i familien kan variere meget fra familie til familie. I nogle tilfælde kan forældre have brug for sparring og reflekterende samtaler af psykoterapeutisk karakter med et forbyggende formål, som på sigt kan være med til at højne den mentale sundhed og trivsel i familien. Det kan fx være, at I som forældre ønsker at blive mere robuste og mere sikre i rollen som forældre eller måske venter I jer og ønsker viden om forældreskabet.

I andre tilfælde kan familier være så hårdt pressede, at det nu og her påvirker den mentale sundhed og trivsel i familien. Dette vigtiggør en samtalebehandling, så usunde vaner og tilgange ikke bliver fastlåste, da de ellers kan have langsigtede, sundhedsmæssige og negative konsekvenser for barnet og familien. Det kan fx være, at jeres barn har en udadreagerende adfærd, som i nogle tilfælde vanskeliggør socialt samværd med jævnaldrende.

Her er nogle eksempler på problemstillinger:

 • Sociale vanskeligheder hos barnet
 • Motoriske vanskeligheder hos barnet
 • Kognitive vanskeligheder hos barnet
 • Børn med: ADHD, Autisme og særlig sensitivitet mm.  
 • Det indadvendte barn
 • Det udadreagernede barn 
 • Teenagerproblematikker
 • Usikkerhed i forældrerollen
 • Ønsket om at blive de bedste forældre 
 • Konflikter
 • Grænsesætning 
 • Putning
 • Spisesituationer 
 • For meget skældud

Hvordan arbejder jeg som familierådgiver?

Jeg er uddannet pædagog og jeg har arbejdet 10 år som familierådgiver, hvor jeg har superviseret og rådgivet pædagoger og forældre med at få børn i bedre trivsel. Jeg har også arbejdet med at styrke og støtte forældre i at udvikle deres forældrekompetence. Parallelt hermed har jeg arbejdet “på gulvet” med børnene i forhold til deres udviklingsmål. Jeg elsker at kunne være med til at gøre en forskel, se børn og forældre få det bedre og få en tættere kontakt til hinanden.

Jeg har fokus på at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til jer som forældre, så I har mod på at tale åbent og ærligt. Det kan være sårbart at tale om jeres og barnets vanskeligheder. Derfor inddrager jeg elementer fra psykoterapien i min måde at arbejde på, så vi får talt om og rummet de svære følelser og sårbarheder. Derfor ses familierådgivningen også som en terapeutisk proces, som er med til at styrke jeres mentale sundhed og robusthed i forhold til at være under pres som forældre.

Jeg er optaget af at forstå jer som forældre og jeres barn på en empatisk og ikke dømmende måde. I er modige og ansvarsfulde, når I søger hjælp til at skabe forandring i jeres familie. Det har jeg respekt for. Mit formål som familierådgiver er at hjælpe og støtte jer i den retning, som I gerne vil tage i forhold til jeres familie.

Som familierådgiver tager jeg udgangspunkt i det, som fylder hos jer som forældre. I samtalerne tager vi afsæt i barnets og jeres perspektiv på den givne problematik. Når vi arbejder med barnets perspektiv, kan jeg fx stille følgende reflekterende spørgsmål; “Hvad føler og tænker barnet i situationen? hvad gik forud for situationen? hvad har barnet brug for osv?” På den måde sætter vi os ind i barnets verden, bliver klogere på barnet og har et nyt ståsted i forhold til handlemuligheder, og hvordan I bedst støtter jeres barn. Jeg kan også spørge ind til, hvilke følelser og tanker det vækker hos jer som forældre, når i møder udfordringer i forhold til jeres barn i familien. Grunden til disse terapeutiske spørgsmål er, at det kan nuancere barnets og jeres udfordringer, hvilket resulterer i, at der kan opstå nye mere konstruktive måder at forholde sig til problematikkerne på, som er med til at højne barnets og jeres mentale sundhed og trivsel.

Det er vigtigt at fremhæve, at jeg også i høj grad har fokus på barnets og jeres ressourcer. Fx tager vi udgangspunkt i det, som fungerer godt, og prøver at overføre succesen til de mere udfordrende situationer. Sagt med andre ord, så er det mit mål, at familierådgivningen skal være opbyggende og konstruktiv, så I som forældre bliver bedre rustet til at mestre udfordringerne og møde barnet åbent og positivt og dermed opnå større mental trivsel i familien.

Kontakt mig hellere en gang for meget
end en gang for lidt.

Jeg glæder mig til at tale med dig.